SK EN

sobota 15. jún 2024

Our firm offers a wide variety of complex services in the area of waste management designed to help you from every possible angle:


1: Waste Processing
a) Sorting and pressing of covered materials - PET, paper, cardboard, laminated paper
b) Sorting and pressing of industrial materials - various industrial plastics, paper, laminated paper
2: Documentation processing in the environment
a) Waste accounting according to law 283/2001Z.z
b) Processing of laws about the origination and loading of waste and transmission of corresponding state laws regarding developments in the environment.
c) Management of waste identification lists and organization of different waste types into a waste catalogue by decree #284/2001 Z.z.
d) Creation of emergency plans and operational manuals.
e) Advisory of the recycling fund law concerning packaging.
f) Protection of the development and actualization of the waste industry program.
g) Advisory on how to register and obtain a list of products and services which pay a fee to the recycling fund.
h) Calculation of the required fee to be paid to the recycling fund.
i) Výpočet príspevku do recyklačného fondu - registrácia podľa zákona o obaloch
i) All other necessary legal documents that your company requires.
3: Professional estimation of various costs associated with waste management
- cost of buying PET bottles
- cost of PE laminated paper
- cost of mixed plastics
- cost of paper
- cost of glass
4: Protection of the transport and storage of dangerous waste
Naša spoločnosť oslovuje obce, hotely, reštaurácie, ale aj prevádzky fast foodov. Odber a zvoz použitého oleja sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve.

- zber zabezpečujeme prostredníctvom obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.
- zákazníkom sú dodané zberné nádoby na uskladnenie použitého oleja s rôznou objemovou veľkosťou 15l, 20l, 30l, 50l, 100l.
- použitý rastlinný olej je zvážaný v pravidelných intervaloch
- pri každom odbere vystavujeme doklad o množstve odobratého odpadového oleja v zmysle nariadenia MŽP SR
- za odber zákazník neplatí
- naša spoločnosť má všetky povolenia potrebné k tejto činnosti
5: Zabezpečenie na dohliadanie k správnemu uskladneniu, označovaniu až po zber, odvoz spolu s vypracovaním celkovej legislatívy k nebezpečným odpadom
- Dohliadnutie nad vhodnosťou balenia a uskladnenia nebezpečných odpadov
- Zabezpečenie analýzy odpadov
- Zabezpečenie súhlasu na prepravu odpadov
- Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov
- Zabezpečenie všetkých súhlasov a povolení, ktoré sú požadované orgánmi štátnej správy životného prostredia a dohliadanie nad dobou platnosti týchto súhlasov
6: Guarantee of all requirements relating to law 364/2004 Z.z. about water and of the change in law 372/1990 about penalties relating to late regulations
7: Representation before the state regarding waste and water management
8: Assessment of impacts on the environment
With regard to law 24/2006 Z.z. , which relates to the assessment of impacts on the environment, we guarantee investors the following:

- Assessment of the entire law – specifically paragraph 22 (chapter 9)
- Assessment of the measurement of activities detailed in paragraph 31 (Chapter 11)
- Assessment of a professional estimation guided by paragraph 36 to selected activities
9: Environmentálny audit
V zmysle normy : STN ISO 14001

- environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému ("EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v súlade s požiadavkami ISO 14001 alebo EMAS ako aj či je riadne zavedený a udržiavaný.
- vykonávanie environmentálneho auditu na úrovni podniku môžeme rozdeliť do 4 skupín:

1. Iniciovanie auditu
2. Príprava auditu
3. Vykonanie auditu
4. Vypracovanie správy o audite

- účelom auditu je mať systematický prístup k minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie. Poskytujú pre organizáciu návod ako riadiť dodržiavanie právnych predpisov a ako pomôcť zlepšiť životné prostredie.
- výhody, ktoré z neho plynú: je zavedenie efektívneho EMS, ktoré môže významne znížiť dopad na životné prostredie, zvýšiť efektivitu prevádzky a identifikovať príležitosti na šetrenie nákladov. Certifikáciou systému environmentálneho manažérstva ukazujete Vašim zákazníkom aktívnu snahu riešiť a zlepšiť dopady svojich činností na životné prostredie.
Certifikát ISO 14001 preukazuje, že Váš EMS bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát dáva Vašim zákazníkom na vedomie, že ste aktívne minimalizovali dopady procesov, produktov a služieb na životné prostredie.
10: Predcertifikačný audit
- cieľom predcertifikačného auditu je poukázať na slabé miesta v systéme manažérstva kvality žiadateľa. Z výsledkov predcertifikačného auditu sa certifikát nevydáva. Žiadateľ vykoná odporúčané zmeny, resp. úpravy navrhnuté audítorským tímom. Predcertifikačný audit sa vykonáva len na požiadanie žiadateľa o certifikáciu
11: Audit BOZP
V zmysle noriem :

STN OHSAS 18001 : 2009
STN EN ISO 19011 : 2003

- účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia bezpečnosti práce, stanovení opatrení a postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov, závad a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov v organizácii.
- vykonávaný audit začína dôsledným obhliadnutím priestorov a objektov firmy, organizácie a pokračuje kontrolovaním spracovanej dokumentácie.

Výsledkom tohto auditu je podrobná správa, ktorá obsahuje vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia bezpečnosti práce ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov.
- samotný audit ma za úlohu zabezpečiť podrobný prehľad o stave bezpečnosti práce u zákazníka a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov mu má pomôcť pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti.
12: Bezpečnostný technik
- preveruje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok.

Pracovné činnosti:
- kontrola opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- evidencia pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin s návrhom opatrení vedúcich k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- vyšetrovanie pracovných úrazov v kompetencii a právomoci vedúceho organizácie.
- navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života a zdravia.
- zaistenie školenia zamestnancov organizácie alebo tretích osôb, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržiavajú na jej pracoviskách.
- vedenie príslušnej dokumentácie.
- A mnohé iné činnosti.
13: Technik požiarnej ochrany
Technik požiarnej ochrany zabezpečuje:

- vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
- požiarny štatút
- požiarny poriadok pracoviska
- požiarne poplachové smernice
- požiarny evakuačný plán
- doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
- údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
- dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
- dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
- ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
14: Nákladná doprava do 3,5 tony
Naša spoločnosť vlastní nákladný automobil typu Iveco Daily (valník s plachtou) s dĺžkou ložnej plochy 4,40 m a užitočnou nosnosťou 1300 kg pomocou ktorého zabezpečujeme zber odpadov pre nás a naších obchodných partnerov vo vlastnej réžii. V prípade záujmu o naše prepravné služby nás neváhajte kontaktovať.
8: IT Services
- Development of static websites using a HTML, CSS and JavaScript language
- Development of dynamic websites using a HTML, CSS,
JavaScript(jQuery) and PHP+MySQL - We can recreate your functional website and give new breathe whether in terms of site features, or design itself

Naša práca

obr1 obr1 obr1 obr1