SK EN

sobota 15. jún 2024Naša spoločnosť EKOTRIM s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Sú to nasledujúce služby:


1: Spracovanie odpadov
a) lisovanie a triedenie obalových materiálov – PET, papier, kartón, fólie...
b) lisovanie a triedenie priemyselných materiálov – rôzne priemyselné plasty, fólie, papier, lepenka...
2: Spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
a) Vedenie evidencia odpadov podľa vyhlášky 283/2001 Z.z
b) Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a zasielanie príslušným orgánom štátnej správy životného prostredia
c) Vypracovanie identifikačných listov odpadov, zaradenie odpadov do katalógu odpadov podľa vyhlášky 284/2001 Z.z.
d) Tvorba havarijných plánov, prevádzkových poriadkov, manipulačných poriadkov
e) Poradenstvo ohľadom recyklačného fondu zákona o obaloch
f) Zabezpečenie vypracovania a aktualizácie programu odpadového hospodárstva
g) Poradenstvo pri registrácii, zoznam výrobkov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do recyklačného fondu
h) Výpočet príspevku do recyklačného fondu - registrácia podľa zákona o obaloch
i) Všetky ďalšie potrebné dokumenty na legálny chod Vašej spoločnosti
3: Zriadenie, obstaranie a vykonanie zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov
- výkup PET fliaš
- výkup PE fólií
- výkup zmesných plastov
- výkup papiera
- výkup skla
- výkup drtí - HDPE, PS, ABS, PA, PP, PC
4: Zabezpečujeme zber a odvoz použitých rastlinných olejov a tukov
Naša spoločnosť oslovuje obce, hotely, reštaurácie, ale aj prevádzky fast foodov. Odber a zvoz použitého oleja sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve.

- zber zabezpečujeme prostredníctvom obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.
- zákazníkom sú dodané zberné nádoby na uskladnenie použitého oleja s rôznou objemovou veľkosťou 15l, 20l, 30l, 50l, 100l.
- použitý rastlinný olej je zvážaný v pravidelných intervaloch
- pri každom odbere vystavujeme doklad o množstve odobratého odpadového oleja v zmysle nariadenia MŽP SR
- za odber zákazník neplatí
- naša spoločnosť má všetky povolenia potrebné k tejto činnosti
5: Zabezpečenie na dohliadanie k správnemu uskladneniu, označovaniu až po zber, odvoz spolu s vypracovaním celkovej legislatívy k nebezpečným odpadom
- Dohliadnutie nad vhodnosťou balenia a uskladnenia nebezpečných odpadov
- Zabezpečenie analýzy odpadov
- Zabezpečenie súhlasu na prepravu odpadov
- Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov
- Zabezpečenie všetkých súhlasov a povolení, ktoré sú požadované orgánmi štátnej správy životného prostredia a dohliadanie nad dobou platnosti týchto súhlasov
6: Zabezpečenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7: Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve a vodnom hospodárstve
8: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov pre investorov zabezpečujeme:

- vypracovanie dokumentácie – zámeru podľa § 22 (príloha č. 9 zákona),
- vypracovanie dokumentácie – správy o hodnotení činnosti podľa§ 31 (príloha č. 11 zákona),
- vypracovanie odborného posudku podľa § 36 k vybraným činnostiam.
9: Environmentálny audit
V zmysle normy : STN ISO 14001

- environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému ("EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v súlade s požiadavkami ISO 14001 alebo EMAS ako aj či je riadne zavedený a udržiavaný.
- vykonávanie environmentálneho auditu na úrovni podniku môžeme rozdeliť do 4 skupín:

1. Iniciovanie auditu
2. Príprava auditu
3. Vykonanie auditu
4. Vypracovanie správy o audite

- účelom auditu je mať systematický prístup k minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie. Poskytujú pre organizáciu návod ako riadiť dodržiavanie právnych predpisov a ako pomôcť zlepšiť životné prostredie.
- výhody, ktoré z neho plynú: je zavedenie efektívneho EMS, ktoré môže významne znížiť dopad na životné prostredie, zvýšiť efektivitu prevádzky a identifikovať príležitosti na šetrenie nákladov. Certifikáciou systému environmentálneho manažérstva ukazujete Vašim zákazníkom aktívnu snahu riešiť a zlepšiť dopady svojich činností na životné prostredie.
Certifikát ISO 14001 preukazuje, že Váš EMS bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát dáva Vašim zákazníkom na vedomie, že ste aktívne minimalizovali dopady procesov, produktov a služieb na životné prostredie.
10: Predcertifikačný audit
- cieľom predcertifikačného auditu je poukázať na slabé miesta v systéme manažérstva kvality žiadateľa. Z výsledkov predcertifikačného auditu sa certifikát nevydáva. Žiadateľ vykoná odporúčané zmeny, resp. úpravy navrhnuté audítorským tímom. Predcertifikačný audit sa vykonáva len na požiadanie žiadateľa o certifikáciu
11: Bezpečnostný technik
- preveruje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok.

Pracovné činnosti:
- kontrola opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- evidencia pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin s návrhom opatrení vedúcich k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- vyšetrovanie pracovných úrazov v kompetencii a právomoci vedúceho organizácie.
- navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života a zdravia.
- zaistenie školenia zamestnancov organizácie alebo tretích osôb, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržiavajú na jej pracoviskách.
- vedenie príslušnej dokumentácie.
- A mnohé iné činnosti.
12: Nákladná doprava do 3,5 tony
Naša spoločnosť vlastní nákladný automobil typu Iveco Daily (valník s plachtou) s dĺžkou ložnej plochy 4,40 m a užitočnou nosnosťou 1300 kg pomocou ktorého zabezpečujeme zber odpadov pre nás a naších obchodných partnerov vo vlastnej réžii. V prípade záujmu o naše prepravné služby nás neváhajte kontaktovať.
13: IT služby
- Tvorba statických webových stránok za použitia jazykov HTML, CSS a JavaScriptu
- Tvorba dynamických webových stránok za použitia jazykov HTML, CSS,
JavaScriptu(jQuery) a PHP+MySQL - Prerobíme už vašu fungujúcu webovú stránku a dodáme jej nový nadých či už z hľadiska funkcií webu, alebo samotného dizajnu

Naša práca

obr1 obr1 obr1 obr1